Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. İşbu sözleşme www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi üzerinden verilen siparişler ile temin edilen mal ve hizmetler konusunda alıcı ile satıcı arasındaki hak ve yükümlülüklere ilişkindir.

2. www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi kullanılarak verilecek olan siparişler yoluyla mal veya hizmet satın alan taraf işbu sözleşmede “alıcı” olarak, mal veya hizmet temin eden taraf ise “satıcı” olarak anılacaktır.

3. Satıcı Mecidiye Mahallesi Hafız Ali Sokak N:10/B Ortaköy / İSTANBUL adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesi mükellefi, 1460346712 vergi kimlik ve 0146034671200015 mersis numaralı Başardılar Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. olup işbu sözleşmede taraflar arasındaki tüm bildirimler satıcının [email protected] adresli elektronik posta adresine, alıcının ise www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi üzerinden sipariş esnasında vermiş olduğu elektronik posta adresine yapılacaktır.

4. Alıcı www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi üzerinden işbu sözleşmeyi onaylamakla ve sipariş esnasında satın alınmak istenen mal ve hizmetlere dair yer alan bedellerini ödemekle birlikte işbu sözleşmenin kurulması tamamlanmış olacaktır. Herhangi bir sebeple mal ve hizmet bedellerinin eksiksiz ödenmemesi halinde satıcının alıcıya karşı hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır.

5. Alıcının işbu sözleşmeyi onaylaması ve satın alınan mal ve hizmetlerin bedellerini eksiksiz ödemesine takiben; satıcının, sipariş esnasında alıcı tarafından bildirilen gün içinde sözleşme konusu mal ve hizmetleri yine sipariş esnasında alıcı tarafından bildirilen adreste temin etme yükümlülüğü mevcuttur. Alıcının teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler göstermesi mümkün değildir, teslimat adresi mutlaka işyeri veyahut mesken gibi aidiyeti belli olan yerler olacaktır. Aksi halde; söz konu mal ve hizmet hazırlanmakla tekrar kullanılamacayak nitelikte ve teslim edilememesi halinde zayi olmakla satıcının herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup alıcının da herhangi bir bedel iadesi veyahut başkaca bir talepte bulunması mümkün değildir.

6. Sözleşme konusu mal ve hizmetlerin teslimat bedelleri satıcı tarafından her zaman değiştirilebilecek ve alıcıya bildirilebilecektir. Alıcının değişen teslimat bedelini kabul etmemesi haline işbu sözleşme taraflara herhangi bir yükümlülük yüklemeksizin sona ermiş kabul edilecek, alıcının ödediği bedeller 14 gün içinde alıcıya iade edilecektir.

7. Alıcı www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi yoluyla veyahut herhangi bir bir başka kanal ile satıcıya vermiş ve verecek olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu taahhüt etmektedir. Alıcının vermiş olduğu herhangi bir hatalı/eksik bilgi nedeniyle işbu sözleşmenin ifa edilememesi halinde – zira söz konu mal ve hizmet hazırlanmakla tekrar kullanılamacayak nitelikte ve teslim edilememesi halinde zayi olduğundan – satıcından hiçbir hak ve talepte bulunulamayacak olup ayrıca satıcının bu sebeple herhangi bir masraf veyahut zarara katlanması halinde satıcı alıcıdan bunları talep edebilecektir.

8. Alıcı tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin sipariş gününe hazırlanması gereken süre içinde herhangi bir nedenle tedarik edilememesi halinde satıcının alıcı tarafından ödenen bedelin tedarik edilemeyen mal ve hizmetlere ait olan kısmı iade etmek dışında herhangi bir başka sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Satıcı; işbu sözleme konusu mal ve hizmetleri, alıcının www.eventablebanquet.com internet sitesi üzerinden siparişini verirken bildirdiği teslim adresinde bulunmaması halinde söz konusu adreste hazır bulunan herhangi bir kişiye teslim edebilir veyahut kimse bulunmaz ise erişebildiği en yakın açık alana bırakabilir ve böylelikle teslim borcundan kurtulmuş olacaktır. Adreste herhangi bir kimsenin bulunmaması veyahut bulunan kimselerce sözleşme konusu mal ve hizmetlerin teslim alınmasından kaçınılması halinde satıcı işbu sözleşme konusu tüm yükümlülüklerini ifa etmiş olacaktır. Satıcının işbu sözleşme konusu mal ve hizmetleri teslim etmek için alıcının www.eventablebanquet.com internet sitesi üzerinden siparişini verirken bildirdiği teslim adresinde söz konusu gün ve saat aralığında hazır bulunması yeterlidir.

10. Alıcı kendisine veyahut bildirdiği teslimat adresinde bulunan herhangi bir kişinin teslim edilen mal ve hizmetleri eksiksiz olarak kontrol etme yükümlülüğü olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olup teslimata dair irsaliyenin imzalanması ile teslim edilen mal hizmetlerde herhangi bir eksik veya ayıp iddiasında bulunması mümkün değildir.

11. Alıcının www.eventablebanquet.com internet sitesi üzerinden siparişini verirken bildirdiği siparişin teslim adres, gün ve saatini değiştirme hakkı bulunmamaktadır.

12. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. maddesi uyarınca; gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin mesafeli sözleşmeler söz konusu yönetmeliğin kapsamı dışında öngörülmüştür. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca; tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine, yiyecek-içecek tedarikine ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnası olarak sayılan sözleşmeler arasında yer almaktadır. Anılan nedenlerle işbu sözleşmenin kurulması ile birlikte; gerek mal ve hizmetlerin teslimi öncesi gerekse de teslimi sonrasında alıcının herhangi bir sebeple cayma hakkı bulunmamakta olup alıcı sipariş iptali veyahut bedel iadesi talebinde bulunamayacaktır.

13. Tarafların işbu sözleşmeyi alıcının www.eventablebanquet.com internet sitesi üzerinden siparişini verirken bildirdiği teslim gününden en az 4 gün öncesinde karşı tarafa bildirmek kaydıyla herhangi bir sebep göstermeksizin fesih hakkı bulunmaktadır. Bu halde satıcı alıcının ödediği tüm bedelleri 14 gün içinde alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

14. Satıcının alıcı tarafından www.eventablebanquet.com internet sitesi üzerinden bildirdiği veyahut herhangi bir bir başka kanal ile satıcıya vermiş ve verecek olduğu adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı işbu sözleşmeyi onaylamakla satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ederek açık rıza vermiştir.

15. Alıcının ödeme için kullandığı kredi kartının hamilinin kendisi olmaması veya kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi hallerinde satıcı alıcıdan; kredi kartı sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini, önceki aylara ait ekstrelerini ve/veya ilgili bankadan kredi kartının hamiline ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini talep edebilir. Alıcının istenilen bu bilgileri tein ederek satıcıya ulaştırmasına kadarki süre boyunca işbu sözleşme konusu siparişler donacak ve alıcı tarafından teslim gününe ilave edilebilecektir. Ayrıca satıcının bu taleplerinin 24 saat içinde eksiksiz bir şekilde yerine getirilmemesi halinde satıcının herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşmeden dönerek siparişi iptal etme hakkı doğacaktır.

16. İşbu sözleşme konu mal ve hizmetlerin tesliminden sonra alıcı tarafından kullanılan kredi kartının alıcı veyahut kart hamilinin kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun sözleşme bedelini ödememesi halinde, alıcı bu durumun kendisine bildirilmesinden itibaren üç gün içinde sözleşme bedelinin tamamını başka bir online ya da kredi kartı ya da nakit olarak satıcıya ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

17. Satıcının tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler, nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal ve hzimetleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirecek ve alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilecektir. Bu halde alıcı tarafından sipariş iptal edilerek işbu sözleşmenin sonlandırılması istenirse sözleşme bedelinden o vakte kadar yapılan masraflar mahsup edilmekle bakiye tutar alıcıya 14 gün içinde iade edilecektir.

18. İşbu sözlemedeki alıcıya iade edilmesi öngörülen tüm bedellerin kullanılan kredi kartının ait olduğu ilgili bankaya yapılmakla birlikte bedel iadesinin alıcıya yapıldığı kabul edilmiştir. Söz konusu iade bedellerinin ilgili banka tarafından geciktirilmesi satıcı açısından herhangi bir sonuç ifade etmemekte olup alıcı banka tarafından bu işlemlerin yapılmasını 3 haftaya kadar uzayabileceğini bilmekle işbu sözleşmeyi onaylamaktadır. 3 haftalık bu süreci aşsa dahi ilgili bankadan kaynaklanan olası gecikmeler satıcı için herhangi bir sorumluluk doğurmayacak olup satıcı bedel iadesini ilgili bankaya yapmakla birlikte alıcıya karşı bedel iadesi yükümlülüğünden tamamen kurtulmuş olacaktır.

19. Alıcı www.eventablebanquet.com ile paylaştığı kişisel verilerinin Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesi ile 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmiştir. Alıcının kişisel verilerinin işlenmesine dair esasları içeren ve Kanun kapsamında hazırlanmış olan aydınlatma metni burada yer almakta, alıcı işbu sözleşmeyi onaylarken aydınlatma metnini de inceleyerek okuduğunu ve kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine açık rıza verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

20. Alıcı işbu sözleşmeyi onaylamadan önce www.eventablebanquet.com adresli internet sitesinde sözleşme konusu mal ve hizmetlerin temel niteliklerini, bedellerini, ödeme yöntemi ve satıcının edimlerini ifasına dair tüm bilgileri okuduğunu, bunların tamamını eksiksiz olarak anlayarak işbu mesafeli satış sözlemesine www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi üzerinden onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.