KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : Başardılar Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti.

Mersis Numarası : 0146034671200015

Adres : Mecidiye Mahallesi Hafız Ali Sokak N:10/B Ortaköy / İSTANBUL

E-Posta : [email protected]

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Başardılar Turizm ve Taşımacılık Ltd. Şti. (www.eventablebanquet.com olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak www.eventablebanquet.com adresli internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirilerek aydınlatılması amacıyla hazırlanarak duyurulmuştur.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun uyarınca kişisel veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Ziyaretçinin www.eventablebanquet.com adresli internet sitesini kullanırken edinilen kimlik, cinsiyet, adres ve her türlü iletişim bilgileri gibi ziyaretçinin kimliğini belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ziyaretçilerin kişisel verileri; belirli açık ve meşru amaçlar için, bu amaçlar ile sınırlı ve ölçülü bir şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak elde edilmek, kaydedilmek, depolanmak, muhafaza edilmek, değiştirilmek, yeniden düzenlenmek, açıklanmak, aktarılmak, devralınmak, elde edilebilir hale getirilmek, sınıflandırılmak ya da kullanılması engellenmek suretiyle işlenmektedir.

www.eventablebanquet.com ziyatçilerin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

1. Kişileri www.eventablebanquet.com tarafından sunulan mal ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmalar ve süreçlerin yürütülmesi

2. www.eventablebanquet.com tarafından yürütülen ticari faaliyetler için ticari iş stratejilerinin planlanması, gerekli çalışmalar ve süreçlerin yürütülmesi

3. www.eventablebanquet.com ve irtibatlı kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliklerinin sağlanması

4. www.eventablebanquet.com tarafından sunulan mal ve hizmetlerin ziyaretçilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gereken planlama ve çalışmalar ile süreçlerin yürütülmesi

5. Ziyaretçiler ile hukuki ve ticari ilişki kurulabilmesi ve onaylanan sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi ve bu uğurda ziyaretçiler ile iletişim kurulabilmesi

6. Ziyaretçilere hitap eden ürün ve gruplarının tespit edilebilmesi ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirme yapılması ile ziyaretçilere öneriler sunulabilinmesi

Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Ziyaretçilere ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’a ve mevzuata uygun olarak; www.eventablebanquet.com yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştirakleri, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, destek hizmeti veren veya hizmet alınan üçüncü kişiler, bağımsız denetim şirketleri, kanunlar uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlar ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziyaretçilere ait kişisel veriler elektronik ortamda ve/veya fiziksel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Ziyaretçilerin Hakları

Kanun uyarınca veri sahibi ziyaretçiler aşağıdaki haklara sahiptir:

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

2. Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme

3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

6. Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde ve kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Ziyaretçiler kişisel verilerine dair haklarını Aydınlatma Metni’nde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak www.eventablebanquet.com’a ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilecektir. Söz konusu başvuru yapılırken ziyaretçinin verdiği kişisel bilgilerini tam olarak belirtmesi ve kimliğinin bir kopyasının eklenmesi gerekmektedir.

www.eventablebanquet.com bu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracak olup www.eventablebanquet.com’un bunun için Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır. 

www.eventablebanquet.com Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri veya kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkına sahip olup bu metnin en güncel hali için www.eventablebanquet.com adresli sayfanın ziyaret edilmesi gerekmektedir.